Заедно можем повече

Софтуер

За нас

Мисия

„Българско сдружение за личностна алтернатива” (БСЛА) е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2004 година.
Сдружението възникна като част от проекта „Интеграция на хората с увреждания в социалния живот чрез осигуряване на работа”, финансиран по програма „Малки схеми” на Световна банка. Проектът бе иницииран от група млади хора, обединени от идеята да спомогнат за интеграцията на хората в неравностойно социално положение в обществения живот и утвърдят общовалидните човешки ценности.
Опитът, който притежаваме натрупан през време на участия в различни национални и международни проекти в сферата на образованието, заетостта и екологията ни дават силната увереност и вяра, че усилията положени от нас няма да бъдат напразни и ще спомогнат за създаване на демократично гражданско общество, без разделения. Ние вярваме, че желанието за промяна се свежда единствено и само до предприемането на конкретни действия в името и за хората на България.

  • Българско сдружение за личностна алтернатива

  • Предимства и познания на всеки отделен човек

  • Организация в обществена полза

  • Подпомага интеграцията на хора в обществения живот

  • Насърчава демократичните практики и развитието на гражданското общество

  • Контакти и сътрудничество между неправителствените организации и държавните институции

  • Работи за защита на правата на децата и младите хора

  • Програми свързани с опазването на природата и околната среда

Реализирани проекти:

В периода 2005-2011 г. БСЛА провежда веднъж годишно „Ден на кариерата за хора с увреждания” с финансовата подкрепа на европейски и национални програми. През 2006 година БСЛА съвместно със Столична община изгради в 17 столични училища частично достъпна архитектурна среда /външни рампи и естакади, адаптирани 17 санитарни помещения/, както и по една класна стая за приобщаващо образование за деца с физически увреждания, а от януари до април 2007 година изгради рампи, санитарнти възли и адптирани класни стаи за деца с физически увреждания в ОУ „Васил Априлов” в с. Синитево, общ. Пазарджик, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в гр. Раднево, общ. Стара Загора, ОУ „Св. Кирил и Методий” в гр. Чирпан, общ. Стара Загора и ОУ „Шандор Петьофи” в гр. Хасково.
През 2008 година реализирахме проект “Национална кампания и дебати "Дискриминацията е престъпление". Кампанията имаше за цел популяризирането на План Д на Европейската комисия и осведомяването на обществеността относно техните права и механизми за защита в случай на проявена дискриминация, в рамките на националното и европейско законодателство. Дългосрочна цел бе да се създадат предпоставки за успешно сътрудничество за разрешаването на проблемите на хората в неравностойно положение.
С подкрепата на ОП "Административен капацитет" Сдружението осъществи и проект "Повече възможности за хората с увреждания чрез повишаване капацитета на структурите на гражднаското общество". Като резултат от проекта се повишиха знанията и уменията на мрежа от 11 "Областни обществени съвета за социално включване на хора с увреждания" (ООССВХУ) за реализиране на местни политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с органите на местната администрация.
През 2009-2010 г. реализирахме проект „Бъдеще за всички –кампания за реинтеграция и социално включване на младежи от специализираните институции”, финансиран по схема „За по-добро бъдеще на децата”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. В рамките на проекта в гр. Русе и гр. Хасково предоставяхме социално и психологично консултиране на младежи, от ДОВДЛРГ в гр. Русе, с. Брестовица, с. Стърмен и гр. Хасково.
През 2011 г. осъществихме проект: „Повишаване на възможностите за заетост, професионална реализация и самостоятелен живот на социално уязвими групи, напускащи специализираните институции в София”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз в партньорство с 34 ОУ „Стою Шишков” гр. София и ОУ”Христо Смирненски” –Момин проход. Основната цел на нашата работа беше да се повиши качеството на живот на младежите, напускащи специализирани социални институции в столицата - Център за временно настаняване "Св. Димитър", Център за временно настаняване на сираци над 16 год. "Света София", ДОВДЛРГ „П.Р.Славейков” и Социален учебно-професионален център „Княз Борис I”, посредством социална работа, обучение и психологическа подкрепа.
През 2012 г. приключи успешно проект „Заедно на училище“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Като резултат от проекта създадохме специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици с дислексия и хиперактивност по български език и математика от 7 до 14 годишна възраст. Провеждохме редица обучения на ресурсните учители, логопеди, психолози и преподавателите в девет масови столични училища- 34 ОУ „Стою Шишков”, 136 ОУ „Любен Каравелов”, 102 ОУ „Панайот Волов”, 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", 113 СОУ "Сава Филаретов", 140 СОУ "Д-р Иван Богоров", 42 ОУ „Хаджи Димитър”, 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, 35 СОУ "Добри Войников" и 2 основни училища - ОУ”Христо Смирненски” и Основно Болнично Училище „Д-р Петър Берон” в гр. Момин проход за работа с новия софтуер и за повишаване на уменията им за работа с деца със СОП.

Настоящ проект

Българско сдружение за личностна алтернатива (БСЛА) в партньорство с община Царево, ОДЗ „Ален мак” – гр. Царево и СОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Царево започна реализацията на проект „Заедно можем повече”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Проекта стартира на 24 септември 2013 г. и е с продължителност дванадесет месеца.
Общата цел на проекта е ефективната образователна интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство от ОДЗ „Ален мак” и СОУ „Н. Вапцаров”, чрез създаване на нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици по български език от 6 до 10 годишна възраст, провеждане на допълнителни занимания на учениците от първи до четвърти клас от ромски произход и децата от предучилищна група по български език, засилване на мотивацията и оказване на подкрепа на родителите при включване на децата от ромския етнос в училищния живот, обучения и подкрепа на педагогическите кадри в процеса на приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес.
С настоящия проект екипът на БСЛА и партньорите се опитваме да подпомогнем процеса на обучение на децата и учениците от начален клас по български език, да създадем умения за равен старт в училище, посредством преодоляване на езиковата бариера със интерактивни средства, да подкрепим учебният процес по общата учебна програма на учениците от начален клас по български език, като минимизираме изоставянето по отношение готовността на децата за първи клас в подкрепа на свободното владеене на български език.
Друг важен елемент от проекта е да привлечем родителите и/или близките като партньори в процесите за образователна интеграция на децата, както и да стимулираме участието на семейството в училищния живот.
Не на последно място екипът на проекта ще провокира и стимулира включването на иновативни форми и методи за работа в училище и в детската градина, ще проведем поредица от тренинги за обучение в използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес.

Екип:

В рамките на проекта е назначен екип за управление на дейностите в следният състав:

Асен Кръстев – ръководител
Милан Зарев – координатор
Николай Гугов – счетоводител
Таня Янева – координатор на проекта от Община Царево

Като ключов специалист, който разработва образователният софтуер е назначена д-р Катерина Щерева, която е с дългогодишен опит в работа с деца и ученици и обучение на професионалисти, работещи с тях.
За допълнителни занимания по български език с децата от предучилищна група и от първи до четвърти клас от етнически малцинства са назначени и двама начални учители от училището г-жа Прокопова и г-жа Апостолова, които ще работят усърдно с децата през летните месеци.
За обучението на педагогическите кадри и родителите е привлечен експерт обучител на граждански договори Таня Божинова с опит и стаж в образователната система.
За оказване на ежедневна подкрепа на педагогическия персонал и родителите на от етнически малцинствени групи в процеса на образователна интеграция на децата са назначени на граждански договори двама ромски медиатора г-жа Райна Илиева и г-н Евтим Петков.

Заедно ще направим така, че да повишим мотивацията на учителите по отношение на работата в мултикултурна среда, да усвоят техники за мотивиране на учениците и родителите за участие в учебния процес и да се подобри социално - психологическия климат като цяло.