Заедно можем повече

Софтуер

Новини

Проведоха две кръгли маси по проект „Заедно можем повече“

25 авг ‘2014 На 21 – ви юли и на 25 – ти август  се проведоха две от предвидените по проекта общо 3 кръгли маси в гр. Царево в изпълнение на дейност 8 на проекта «Изграждане на междуинституционална мрежа на местно ниво».  Основната цел на кръглите маси е да се подобри взаимодействието между родители, педагози, НПО, местна власт – общинска администрация, държавни институции, медии в полза на успешната социализация и образователна интеграция на  децата и учениците от етническите малцинства. На първата кръгла маса беше представена изготвената презентация на проекта, планираните цели, изпълнение на дейностите и постигнатите резултати. Участници в кръглите маси бяха учители от СОУ Н. Й. Вапцаров, ромски медиатори, община Царево, обучителя по проекта и служители на Дирекция «Социално подпомагане» и Дирекция «Бюро по труда» от гр. Царево. Те имаха възможността да видят заснетият филм по проекта, както и получиха папка с презентация и брошури за информация. Бяха споделени впечатления и представени добри практики от работата на БСЛА и на другите институции за взаимодействие и работа в мрежа.

Третата кръгла маса предстои да се проведе на 04 ти септември от 14 ч. В гр. Царево. Приканваме всички заинтересовани за участие лица да се свържат с координатора на проекта от Общината – г-жа Таня Янева за повече информация. Планирано е разпространение на сборник с материали от проведените обучения на родители, медиатори, възпитатели и учители.

Като основен търсен резултат от кръглите маси е разработването на механизъм за координация между институциите във връзка с подобряване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, включващ информация за процесите на сътрудничество, задължения на отговорните за изпълнение на механизма институции.